برگزاری دوره ضمن خدمت کتب شیمی وآزمایشگاه

اولین جلسه دوره ضمن خدمت "بررسی وتحلیل کتب شیمی و آزمایشگاه"با کد 91203113 به مدت 32 ساعت به آدرس:بلوار دانشجو نبش دانشجو 16دبیرستان ثار الله در تاریخ پنجشنبه 15/10/90 از ساعت 8 الی 13برگزار می گردد.

همکاران متقاضی با 6 ساعت تدریس در این رشته  در صورتی که این کد دوره را نگذرانده باشند می تواننددر این جلسه حضور بهم رسانند.  تلفن تماس:09153252825

/ 0 نظر / 11 بازدید