نمونه سئوالات شیمی ٢ براساس فصل ها

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

 

 

 

نمونه سوالات شیمی (2)

 و آزمایشگاه

 

 

 

 

 

کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

گروه شیمی استان آذربایجان شرقی

 

این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همکاران انتخاب و تنظیم شده است.


نمونه سوالات شیمی (2)                     فصل (1)

1- الف) به شکل زیر با دقت نگاه کنید و سپس با ذکر علت تعیین کنید

 که هریک از پرتو های مطرح شده در شکل دارای چه نوع بار الکتریکی هستند؟

ب) کدام تابش از جنس نور است ؟

ج) کدام تابش کمترین قدرت نفوذ را دارد ؟

 

2- اگر اتم A دارای19 پروتون و 20 نوترون باشد،نماد شیمیایی کامل آنرا بنویسید.

3- اگرنماد شیمیایی برم باشد ، نوع و تعداد ذرات بنیادی را در این اتم تعیین کنید.

4- در یونهای زیر نوع و تعداد ذرات بنیادی را تعیین کنید:

            الف)                    ب)                 ج)

5- کدام یک از ذرات زیر ایزوتوپ  می باشد؟علت انتخاب خود را بنویسید.

الف)                   ب)                   ج)

6- کدام فرآیند زیر نشان دهنده نخستین انرژی یونش است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.

 الف)         ب)                            

   ج)           د)

7- هرگاه آرایش الکترونی اتمی به ختم شود:

الف) آرایش الکترونی- اوربیتالی آنرا بنویسید.

ب) عدد اتمی آنرا تعیین کنید.

ج) اعداد کوانتومی مربوط به آخرین الکترون آنرا تعیین کنید.

 8- آرایش الکترونی هر یک ازگونه های زیر را با مدل اتمی بور رسم کنید:

الف)                  ب)                 ج)                    د)

9- نمودار زیر تغییر انرژی های یونش متوالی را نشان  می دهد.

با توجه به نمودار به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) اتمAl  دارای چند لایه الکترونی است؟

ب) اتمAl  در هر لایه الکترونی خود دارای چند الکترون است؟

انرژی یونش

/ 0 نظر / 18 بازدید