شمی و محیط زیست

محصولات فرعی اجسامی که برای بهتر شدن سلامتی و بالا رفتن استاندارد زندگی ما بکارگرفته شده‌اند، در مواردی بوسیله تنزل دادن سلامتی ما و همچنین سلامتی گیاهان وحیوانات ، همچون شبهی ما را دنبال می‌کنند. بطور خلاصه ، غلبه ما بر آلودگی گستردهزیست شناختی و بالا بردن استانداردهای سلامتی و ثروت مادی در کشورهای توسعه یافتهبه قیمتآلودگی شیمیاییگستردهکرهزمین در سطح کم تمام شده است

مواد شیمیایی و نظرات دانشمندان

تا به حال در بین دانشمندان در این بارهکه آیا آلودگی بوسیله مواد شیمیایی در سطح کم بر روی سلامتی انسانها یا سایرموجودات زنده اثر مضر و نامطلوب دارد، اتفاق نظر نیست. بعضی از دانشمندان ، خطر هرگونه اثرهای زیان آوری را به علت تاثیر مواد شیمیایی سنتزی (بویژه موادی که درایجادسرطان دخالتدارند) بطور کامل رد می‌کنند. این مواد به غلظتهای خیلی بیشتر اجسام سمی طبیعیمانندآفت کشهاییکه بوسیله گیاهان تولید می‌شود وما در معرض آنها قرار داریم، اشاره می‌کنند. در انتهای دیگر این طیف ، دانشمندانیهستند که معتقدند مواد شیمیایی در محیط زیست نقش عمده‌ای در شروع انواع معینی ازسرطانها و نواقص در انسانها وحیات وحشدارند.

مواد شیمیایی سمی و نوزادان

نگرانی جامعه ، با توجه به وجود مواد شیمیاییدرمحیطزیست معمولا مربوط به قابلیت آنها در ایجاد سرطان است. اما پژوهشگران کار خودرا صرفا روی اثرهای سرطانزایی احتمالی متمرکز نمی‌کنند. دانشمندان به این موضوع پیبرده‌اند که در مسائل مربوط به تولید مثل ، از جمله مسائلی که به نقص جنینمی‌انجامد، در حیوانات آزمایشگاهی که در معرض غلظتهای زیاد مواد شیمیایی زیست محیطیقرار می‌گیرند به همان اندازه مشخص کننده است.

اخیرا برای پی بردن به اینکهآیا افرادی که مدتهای طولانی در معرض همان نوع مواد شیمیایی بوده‌اند، البته درسطوح کمتر ، نیز با خطر مشکلات تولید مثلی روبه رو هستند یا نه ، کارهای پژوهشیانجام شده است. برای آشکار ساختن اثرهای نسبتا ظریفی که احتمال می‌رود در انسانهارخ بدهد، لازم است جمعیتی پیدا کنیم و مورد بررسی قرار دهیم موقعیت جغرافیایی ، نوعکار ، یا رژیم غذایی آنها ممکن است این افراد را در معرض بیش از مقادیر میانگین ازموادشیمیایی مورد نظر قرار داده باشد.

راههای جلوگیری از آلودگی                                           

این نکته روشن است که احتمالا سلامتی و رفاهانسانها از راههای ظریف اما موثری بوسیله غلظتهای کم از مواد شیمیایی در محیط زیستما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از نظر تاریخی بطور ضمنی یا به طور صریح اینطور فرض شدهبود که مواد شیمیایی منتشر شده در محیط زیست بوسیله طبیعت تحلیل خواهند رفت. اماامروزه می‌دانیم که چنین نیست. بسیاری ازمواد پلیمریکه امروزه در جامعه و صنعتتولید می‌شوند قرنها قابل تجزیه و بازگشت به چرخه طبیعی نیستند.

راهبرداولیه این بود اغلب بوسیله جمع آوری و دور ریختن توده‌های زیادی از این مواد ، پیشاز اینکه در محیط زیست پخش شوند، از رها شدن آنها جلوگیری شود. پس از جمع آوری ،آنها را به صورت اجسام جامد درمی‌آورند و در زمینهای بایر می‌ریزند. یک اشکال اینقبیل راهبردها این است که آلاینده‌ها معمولا در این فرآیند منهدم نمی‌شوند بلکهصرفا به صورت مطلوب‌تری درمی‌آیند یا اینکه در محیط متفاوتی رسوب داده می‌شوند. راهبردشیمی سبزکه اکنون جای راه حل بالا رامی‌گیرد، تجدید نظر در فرمول ‌بندی راههایی است که در سنتز مواد شیمیایی در درجهاول محصولات فرعی سمی تولید نشوند.

/ 0 نظر / 11 بازدید