سرفصل های جلسات آزمایش شیمی دوره سه ساله دبیرستان

جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

1-آشنائی با محیط آزمایشگاه

2-قوانین و مقررات ایمنی

3-علائم هشدار دهنده

4-آشنائی با وسایل آزمایشگاهی

جلسه دوم:خواص آب

موضوع آزمایش1 : مقایسه چگالی آب و چگالی یخ

موضوع آزمایش 2: مشاهده کشش سطحی آب

موضوع آزمایش 3: قطبی بودن مولکول آب

موضوع آزمایش4 : مقایسه رسانایی الکتریکی آب مقطر .آب معمولی و آب نمک

جلسه سوم:محلول ها

موضوع آزمایش 1:اندازه گیری قابلیت انحلال نمک پتاسیم نیترات

موضوع آزمایش 2: اندازه گیری حجم هوای محلول در آب

 موضوع آزمایش 3: شناسایی اسید و باز (استفاده از معرف های تورنسل –فنل فتالئین .میتل اورانژ.ومعرف یونیور سال14-0)

موضوع آزمایش 4: شناسایی خاصیت اسیدی یا بازیدر یک نمونه مجهول

موضوع آزمایش 5: تعیین PH مواد متداول (که به کمک معرف یو نیور سال 14-0)

موضوع آزمایش6: تعیین PH مواد متداول در یک نمونه مجهول

جلسه چهارم :سختی آب

موضوع آزمایش1:تعیین سختی موقت و دائم آب(اختیاری ویژه دانش آموزان برجسته(

موضوع آزمایش2:تهیه آب سخت  (محلول کلسیم کلرید در آب)و تشخیص آب سخت از آب مقطر  به کمک میزان کف صابون

جلسه پنجم : قوانین گاز ها و هوا

        - مشاهده فشار سنج عقربه ایی آزمایشگاه و روش خواندن فشار هوا} بارومتر توریچلی و تعیین مفهوم فشار اتمسفر( بخارات فوق العاده جیوه سمی است({.

            موضوع آزمایش1:ساخت مانومتر با لوله U وآب رنگی  و مشاهده تغییر فشار هوا  یک بالن 100cc  بر اثر گرم شدن در کف دست  و اندازه گیری تغییر فشار بر حسب سانتی متر آب (O  =   760mm Hg   ( 10mHاندازه گیری  فشار سیستم ها

          موضوع آزمایش2: بررسی اثر فشار بر حجم گازها

          موضوع آزمایش3:بررسی اثر دما بر حجم گازها

موضوع آزمایش5:تعیین در صد اکسیژن هوا(سرنگ ها ی شیشه ای  مورد استفاده باید خیلی روان ومسیر گاز  بطور کامل بدون منفذ باشد).

·        از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

جلسه ششم: فلزات ،نا فلزات

1-مقایسه خواص فیزیکی گوگرد و منیزیم(جلا، چکش خواری ، رسانایی الکتریکی و... )

2- مقایسه رسانایی گرمایی فلزات

آزمایش های شیمی سال دوم تجربی و ریاضی و فیزیک

 

                               جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

                                      - آشنایی با محیط آزمایشگاه

                                      - قوانین و مقررات ایمنی

                                      - وسایل آزمایشگاهی متداول و طرز کار با آن

                                      جلسه دوم : ( سیر  تاریخ نظریه های اتمی،  آشنایی با ساختار ماده (

                                 موضوع آزمایش 1 : مشاهده تخلیه الکتریکی در اتمسفر ( بوبین رومکورف (

                                موضوع آزمایش 2 : مشاهده تخلیه الکتریکی در سری لامپ های تخلیه

                                موضوع آزمایش 3 : بررسی خواص اشعه کاتدیک . 

                                موضوع آزمایش 4 : نظریه بور ، ومشاهده طیف نشری خطی اتمی در لامپ های گیسلر

           بخشی از نکات ایمنی:

·        کار با ولتاژ بالاو اشعه کاتدی خطرناک است.

·   نمایش فیلم مرتبط:  اشعه کاتدی و ساختار اتم (تهیه شده توسط گروه های آموزشی خراسان رضوی توصیه می شود. (

                                      جلسه سوم : مشاهده طیف نشری خطی اتمی

                موضوع آزمایش1 :آشنایی با  چراغ بونزن،: نکات ایمنی کار با شعله

                موضوع آزمایش2 : آزمایش شعله

                موضوع آزمایش3 : تعیین کاتیون یک نمک مجهول

·        بخارات فلزات و کاتیون های آنها سمی است ، تهویه مناسب لازم است

 جلسه چهارم : بررسی گروهی عناصرفلزی ، بررسی روند تغییرا ت خواص در عناصر یک خانواده فلزی

 موضوع آزمایش 1 : بررسی واکنش پذیری فلزهای گروه اول

 موضوع آزمایش 2 : بررسی واکنش پذیری فلزهای گروه دوم

 این فلزات به شدت واکنش پذیرهستند .مقدار فلزات مورد آزمایش  کمتر از  یک چهارم عدس کافی است.

· استفاده از عینک الزامی است.

 جلسه پنجم : بررسی گروهی عناصر نا فلزی ، بررسی روند تغییرا ت خواص در عناصر یک خانواده نا فلزی

 موضوع آزمایش 1 : مقایسه خواص فیزیکی  هالوژن ها

 موضوع آزمایش 2: مقایسه فعالیت شیمیایی هالوژن ها

 گاز  کلر وبخارات برم، فوق العاده سمی وخطرناک هستند. واکنش زیر هود و با محلول های رقیق انجام  شود. از مایع برم استفاده نکنید ، برای تهیه برم از مخلوط آب ژاول +هیدرو کلریدریک اسید +سدیم برمید  استفاده کنید.

جلسه ششم : : بررسی روندهای تغییرات خواص فلزی و نافلزی در عناصر تناوب

 موضوع آزمایش1: یادآوری و شناسایی اسید و باز به کمک معرف های تورنسل (لیتموس )، فنل فتالنین ، متیل اورانژ 

 موضوع آزمایش 2 : بررسی روندهای تغییرات خواص عناصر تناوب سوم ( اسیدی و بازی /    خواص فلزی و نافلزی) در تهیه منیزیم اکسید و گوگرد دی اکسید از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد. از دانش آموزان بخواهید به شعله حاصل از سوختن منیزیم خیره نشوند.

جلسه هفتم : بررسی ویژگی مواد یونی

موضوع آزمایش 1 : مقایسه قابلیت انحلال   مواد یونی در حلال های قطبی و غیر قطبی نظیر آب و تولوئن

موضوع آزمایش 2 : بررسی رسانایی الکتریکی محلول ها

 جلسه هشتم :آب تبلور

 موضوع آزمایش : تعیین تعداد مولکول های آب تبلورو فرمول یک   نمک آب پوشیده

 نمک باریم کلرید دوآبه برای این واکنش مناسب است ، اما این نمک سمی است

 از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

 جلسه نهم : سوختن

موضوع آزمایش 1 : سوختن منیزیم در کربن دی اکسید

از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

رفع اشکال  و پاسخ به سئوالات

جلسه نهم :آزمون

 

آزمایش های شیمی سال سوم تجربی و ریاضی فیزیک

 جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

 آشنایی با محیط آزمایشگاه

 قوانین و مقررات ایمنی و علائم هشدار دهنده

 وسایل آزمایشگاهی متداول و طرز کار با آن

 گزارش نویسی

 گروه بندی

جلسه دوم : (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی)

 واکنش ترکیب :

موضوع آزمایش 1 : ترکیب گاز آمونیاک و گاز کلریدریک

 واکنش سوختن :

موضوع آزمایش 2 : سوختن منیزیم

موضوع آزمایش 3: سوختن گوگرد

 واکنش تجزیه :

موضوع آزمایش4:    بررسی وا کنش کوه آتش نشان         

جلسه سوم: (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی2)

 واکنش جا به جا یی یگانه( جانشینی ساده) :

موضوع آزمایش1:   واکنش آهن با سولفات مس و شناسایی مواد واکنش دهنده (Cu2+ ) و فرآورده ( Fe2+ )

موضوع آزمایش 2:    واکنش سیم مسی با محلول رقیق نقره نیترات

 موضوع آزمایش 3: واکنش فلز آلومینیم با محلول مس(И)  سولفا ت

 جلسه چهارم: (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی3)

 واکنش جانشینی دوگانه : شناسایی یونهای Pb2+ ، Fe3+ ، Ba2+ ، Ag+

 موضوع آزمایش 1 :   واکنش محلول سرب اا نیترات و محلول پتاسیم یدید

 موضوع آزمایش2: واکنش محلول آهن ااا کلرید با محلول سدیم هیدروکسید

موضوع آزمایش3: واکنش محلول آهن ااا کلرید با محلول پتاسیم تیو سیاناتK SCN

موضوع آزمایش4 : واکنش محلول باریم کلرید و محلول سدیم سولفات

موضوع آزمایش5  : واکنش محلول نقره نیترات و محلول نمک طعام

نکات ایمنی : سرب نیترات ، باریم کلرید سمی هستند و تماس محلول و جامد نیترات نقره با پوست سوختگی قهوه ای رنگی ایجاد می کند

جلسه پنجم : تهیه محلول با غلظت معین1

یادآوری: نکات کار باترازو

یادآوری:  روش کار و استفاده صحیح از  وسایل حجم سنجی(پی پت،استوانه مدرج، بورت، بالن حجمی)

جلسه ششم : تهیه محلول با غلظت معین2

موضوع آزمایش 1 : تهیه محلول های با غلظت معین (یادآوری مفهوم غلظت )

        *        تهیه ml100 محلول سدیم کربنات با غلظت molL-1  05/0

        *        تهیه ml250 محلول مس (II) سولفات با غلظت molL-1  05/

گروه های  دانش آموزان به دو  قسمت شوند یک سری از گروه ها  محلول سدیم کربنات و سری دیگر  محلول مس (II) سولفات را تهیه کنند.

موضوع آزمایش 2 : تهیه محلول رقیق با غلظت معین از یک محلول غلیظ تر با غلظت معین m2v2 = m1v1

تهیه  ml100 محلول 02/0  مول در لیتر پتاسیم دی کرومات از محلول  2/0 مول در لیتر آن

نکته ایمنی: مس اا سولفا ت و پتاسیم دی کرومات سمی و تماس آنها  با پوست آسیب رسان است

جلسه هفتم : سنجش محلول های اسید و باز m2v2= m1v1     

        موضوع آزمایش  1: استاندارد کردن محلول HCl (محاسبه مولاریته آن ) برای دانش آموزان برجسته

 به دست آوردن حجم اسید هیدروکلریک x مولار لازم برای خنثی کردن  cc10 محلول کربنات سدیم 05/0 مولار در حضور معرف

 حجم اسید مصرفی و نقطه ختم عمل با توجه به   PHتغییر رنگ شناساگر متفاوت است  .  معرف  فنل فتالئین در جانشین  شدن اولینH+ ومعرف  متیل اورانژ پس از  جانشین  شدن  دومین  H+   تغییر رنگ می دهد.( محلول1M سدیم کربنات دارای   H=11.6 P  و سدیم هیدروژن کربنات PH=8.3 و کربنیک اسید ناپایدار (CO2+H2O ) PH=4می باشد(.
 

موضوع آزمایش2: تعیین مولاریته محلول سدیم هیدروکسید

به دست آوردن حجم اسید هیدروکلریک  استاندارد( با ملاریته معلوم شده ) لازم  برای خنثی کردن cc10 محلول سود xمولار در حضور معرف  ترجیحاًتورنسل یا فنل فتالئین  و تعیین مولاریته سود

جلسه هشتم: مرو آزمایشها قبلی ،رفع اشکال و آزمون

جلسه نهم : ترمو دینامیک، گرمای واکنش 

 معرفی سیستم های باز ، بسته ، منزوی یا ایزوله  (معرفی گرماسنج ها  و بخش های مختلف یک گرماسنج لیوانی)

بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم : همراه با  انجام کار روی محیط باشد (با تغییر حجم ودر فشار ثابت (

موضوع آزمایش 1: واکنش اسید هیدروکلریک و روی در یک سیستم ایزوله در فشار ثابت                 H2    +  ZnCl2    ------- 2HCl  +Zn       

بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم :  در حجم ثابت

موضوع آزمایش:2 واکنش مس اا سولفات وفلز روی در یک سیستم ایزوله در حجم ثابت

موضوع آزمایش 3 : تعیین ظرفیت گرمای ویژه آلومینیم و محاسبه  ظرفیت گرمای مولی آن

جلسه دهم : آنتالپی انحلال

-    بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم :  در فشار ثابت  

پیشنهاد می شود : برای انجام این آزمایش ها بجای استفاده از گرماسنج لیوانی آزمایشگاه فیزیک، از لوله آزمایش قطور قرار گرفته درداخل ارلن استفاده کنتد.

 موضوع آزمایش 1 : تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

موضوع آزمایش   2: اندازه گیریH  ∆   دو گرم کلسیم کلرید خشک در cc20 آب

موضوع آزمایش   3: اندازه گیری H  ∆ دو گرم آمونیم نیترات در cc20 آب

 گروه های  دانش آموزان به دو  قسمت شوند یک سری از گروه ها آزمایش تعیین H ∆ مولی  انحلال کلسیم کلراید سری دیگر   H ∆ مولی آمونیم نیترات را انجام دهند.

جلسه یازدهم: آنتالپی2

2.         موضوع آزمایش 1 : اندازه گیری آنتالپی تبخیر آب41                     = H∆

2.         موضوع آزمایش 2 : اندازه گیری آنتالپی ذوب یخ                     60.2= H∆

2.         موضوع آزمایش 3 : اندازه گیری گرمای سوختن اتانول           1371- = H∆

 جلسه دوازدهم: انرژی آزاد گیبس G∆ ) بررسی اجمالی فرآیندهای خودبخودی و غیر خودبخودی)

           * بررسی فرآیندهای خودبخودی  0>  (  S∆T – H∆ = G∆   )

 0       >∆H گرما ده ،         0< T∆S افزایش بی نظمی

موضوع آزمایش1:  انحلال NaOH در آب،

/ 3 نظر / 19 بازدید
مرضیه

خیلی جالب و زیباست[لبخند]

مرضیه

خیلی جالب و زیباست[لبخند]

فاطمه...383

صفحه وبتون خیلی تاریکه و قابل خواندن نست